Có được đổi bình gas của hãng khác khi đặt Gas24H không?