Thứ 3 - Tặng bạn mới mã hoàn tiền khi mua thẻ game (08-30/11/2021)