Thứ 3 - Tặng bạn mới mã hoàn tiền khi mua thẻ game (01-07/12/2021)