Thứ 3 - Tặng mã hoàn tiền khi mua thẻ game (01 - 30/11/2021)