Thanh toán Gas trực tuyến không thành công nhưng vẫn bị trừ tiền