Quy định của Bộ Giao thông Vận tải (cập nhật ngày 21/01/2022)