Quy định của Bộ Giao thông Vận tải (cập nhật ngày 20/10/2021)