Thứ 3 - Tặng mã hoàn tiền khi mua thẻ game (4/10 - 31/10/2021)