Thứ 3 - Tặng mã hoàn tiền khi mua thẻ game (21 - 30/09/2021)