HOÀN 15K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (18-30/09/2021)