Sau khi thanh toán Phiếu vận may thành công còn làm thao tác khác để được tham gia quay thưởng?