HOÀN TIỀN 7% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (01 - 31/12/2019)