HOÀN TIỀN 7% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (22 - 30/11/2019)