HOÀN TIỀN 80K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (22 - 29/11/2019)