HOÀN TIỀN 7% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (1 - 30/11/2019)