HOÀN TIỀN 30% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (Áp dụng thứ 6 hàng tuần trong tháng 11/2019)