HOÀN TỚI 30% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (14 - 17/10/2019)