HOÀN TIỀN 10% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (01 - 31/10/2019)