HOÀN TỚI 100K MUA VÉ XEM PHIM (02/10 VÀ 10/10/2019)