Hướng dẫn kích hoạt mã thành viên và một số quy định chung trên ứng dụng phát âm ELSA