HOÀN TỚI 30% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (17 - 20/9/2019)