HOÀN TỚI 30% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (10-13/9/2019)