HOÀN TỚI 30% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (01-08/8/2019)