HOÀN TIỀN 30% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (01 - 08/08/2019)