HOÀN TIỀN 50% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (12 - 16/08/2019)