HOÀN TIỀN 10% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (01 - 31/08/2019)