HOÀN TIỀN 30% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (15 - 19/07/2019)