HOÀN TIỀN 10% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (01 - 31/07/2019)