HOÀN TIỀN 30% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (24 - 28/06/2019)