SENPAY TẠM NGƯNG GIAO DỊCH ĐỂ DIỄN TẬP CÔNG TÁC ỨNG PHÓ RỦI RO HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN