HOÀN TIỀN 50% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (17 - 21/06/2019)