HOÀN TIỀN 10% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (06 - 30/06/2019)