HOÀN TIỀN 15% THANH TOÁN HÓA ĐƠN TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (06 - 30/06/2019)