HOÀN TIỀN 50% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (24 - 31/05/2019)