HOÀN TIỀN 30% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (13 - 17/05/2019)