HOÀN TIỀN 10% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (03 - 31/05/2019)