HOÀN TIỀN 50% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (17 - 23/04/2019)