HOÀN TIỀN 30% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (08 - 12/04/2019)