HOÀN TIỀN 10% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (01 - 30/04/2019)