HOÀN ĐẾN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (27 - 31/03/2019)