HOÀN ĐẾN 50% THANH TOÁN HÓA ĐƠN TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (06 - 31/03/2019)