HOÀN ĐẾN 50% THANH TOÁN HÓA ĐƠN TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (01 - 31/01/2019)