HOÀN ĐẾN 50% THANH TOÁN HÓA ĐƠN TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (12 - 28/02/2019)