HOÀN ĐẾN 50% THANH TOÁN HÓA ĐƠN TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (05 - 31/12/2018)