HOÀN NGAY 9% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (23 - 31/10/2018)