BAY CÀNG XA, NHẬN CÀNG NHIỀU( Ngày 22 - 31/10/2018)