TẶNG ĐẾN 50K KHI THANH TOÁN TIẾP HÓA ĐƠN NƯỚC/ INTERNET (01 - 30/09/2018)