HOÀN TIỀN ĐẾN 50K VÀO VÍ SENPAY KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ONLINE (12 - 31/07/2018)