BAY KHẮP MUÔN NƠI VÉ RẺ DEAL HỜI (26/06 - 31/07/2018)