Thông tin ngưng cung cấp thẻ cào,thẻ game từ ngày 26/04/2018